Českázahrada.cz - obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti BORMAX s.r.o., se sídlem Osík 348, 569 67, IČO 288 54 713, DIČ: CZ28854713, zapsán Krajským soudem v Hradci Králové pod značkou C 31215 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.ceskazahrada.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Ceny zboží a služeb

Ceny nabízeného zboží a služeb jsou včetně DPH. Sazba DPH je daná aktuální právní úpravou pro daný druh zboží.

Závaznost objednávky

Odesláním objednávky zákazník závazně potvrzuje, že si v dohodnutém termínu odebere objednané zboží.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Termín dodání

Zboží bude dodáno v co nejkratším termínu - u zboží skladem je termín dodání většinou 3 pracovní dny od přijetí objednávky, u zboží, které není skladem je doba -dodání cca 14 dnů. Skladová dostupnost zboží je uvedena v detailu výrobku.

Dodací podmínky

Zboží dodáváme dopravními společnostmi DPD, PPL a PPL Sprint po celé ČR v běžné pracovní době od 8 do 17 hod.

Po dohodě se zákazníkem je možné zajistit dopravu zboží naší vlastní přepravou. Toto platí pro zákazníky z bližšího okolí Litomyšle.

Cena za dopravu je standardně od 90 Kč podle typu dopravy u objednávek do 2 999 Kč (výjimkou jsou časově omezené akce na dopravu zdarma - ty jsou vždy výrazně označeny). U objednávek nad 2 999 Kč je doprava po celé ČR zdarma.

Omezení počtu objednávaného zboží

Pokud není uvedeno jinak, není žádné omezení v počtu dodávaného zboží a také není žádný limit počtu kusů dodaného na jednu osobu

Platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Osík 348, 569 67
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (+35 Kč doběrečné)
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107-3920640207/0100, vedený u společnosti Komerční banka a.s.
  • bezhotovostní platbou PayU

Pravidla poskytování slev, dárků a dalších bonusů

Slevy, dárky zdarma a další bonusy jsou platné v okamžiku, kdy jsou zobrazovány na eshopu. Pokud není uvedeno jinak, termín platnosti není určen a mohou být kdykoliv z e-shopu odstraněny a tím pozbývají platnost.

Lhůta a způsob převzetí daňového dokladu

Daňový doklad je přiložen přímo u zboží (v balení) a má ho tedy k dispozici v okamžiku převzetí zboží.

V případě ztráty dańového dokladu můžeme na základě žádosti vyhotovit opis daňoveho dokladu. Ten je zasílán elektronicky e-mailem nebo poštou.

Začátek záruční lhůty

Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Reklamace a záruka

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců.

Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Občanského/Obchodního zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena, Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Podnikatel určený k opravě je povinen opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji věci mezi prodávajícím a kupujícím.

O reklamaci musí prodávající rozhodnout ihned, ve složitých případech do tří dnů.

Reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů, pokud se prodávající nedohodne s kupujícím na delší lhůtě. Reklama je považována za vyřízenou až ve chvíli, kdy to prodávající kupujícímu oznámí.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Při oprávněné reklamaci platí dopravu reklamovaného zboží prodávající a to pouze v nezbytné výši.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporù z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporù on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporù mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

K reklamovanému zboží je doporučeno doložit:

  • kopii daňového dokladu nebo dodacího listu
  • záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán
  • přesný popis závad a jejich projevů, byla-li reklamace zaslána přepravcem.

Svoz do servisního střediska v záruční době - Servis Extra

Prodávájící poskytuje službu Servis Extra - zboží je nakládáno přímo na adrese kupujícího a sveženo do příslušného autorizovaného servisního střediska.

Adresa pro doručování reklamovaného zboží:

BORMAX s.r.o.
Osík 348
569 67

Způsob a lhůta dodání reklamačního protokolu

Reklamační protokol je vyhotoven elektronicky a je zaslán kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nebo zaslán přímo s opraveným či vyměněným výrobkem na adresu kupujícího.

Termín zaslání reklamačního protokolu je závislý na povaze věci.

Informace o vyřízení reklamace

Kupující je informován o vyřízení reklamace e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nebo telefonicky na telefon uvedený v objednávce nebo při reklamaci.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@ceskazahrada.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel, který nakupuje zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, má dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění s výjimkou případů uvedených v § 1837 občanského zákoníku. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@ceskazahrada.cz. Formulář k odstoupení od smlouvy ke stažení: Odstoupeni-od-smlouvy-BORMAX.doc.

V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Zboží by mělo být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5 obchodních podmínek, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Lhůta na vrácení peněz kupujícímu je 14 dní od data odstoupení od kupní smlouvy. Peníze jsou posílány bankovním převodem na účet kupujícího nebo složenkou na adresu kupujícího.

Adresa pro doručování v případě odstoupení od smlouvy:

BORMAX s.r.o.
Osík 348
569 67

Způsob stornování objednávky

Objednávku můžete stornovat zprávou na e-mail (info@ceskazahrada.cz) nebo telefon prodávajícího (603 579 047), kde je potřeba uvést číslo objednávky.

Objednávku je možná stornovat do doby než bude předaná na expedici a odeslána.

V případě stornování objednávky v době, když už je převzatá dopravcem má prodejce nárok na úhradu nákladů na balné a marnou přepravu.

Nevyzvednuté zboží zákazníkem po odeslání objednávky

Prodejce má právo na náhradu škody ve výši odpovídající poštovnému a balnému u nevyzvednutého zboží v případě, kdy bylo zboží odesláno v souladu s uzavřenou kupní smlouvou.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od kupujících užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám.

Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.

Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu neurčitou.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Změna či vymazání osobních údajů

Kupující může změnit či požádat o vymazání osobních údajů:

  • pokud je kupující zaregistrován, může změny provádět po přihlášení v online účtu
  • neregistrovaný kupující může o změnu požádat na e-mailové adrese info@ceskazahrada.cz nebo telefonicky na telefonním čísle 603 579 047

Regitrace u Úřadu ochrany osobních údajů

Naše firma je u Úřadu pro ochranu osobních údajů registrovaná pod číslem 00050002. Bližší informace najdete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Archiv obchodních podmínek

Zde najdete starší obchodní podmínky:

Od března 2014 jsou obchodní podmínky zasílány přímo s potvrzením objednávky.

Obchodní podmínky platné do 31. prosince 2018

Obchodní podmínky platné do 04. února 2016

Obchodní podmínky platné do 24. února 2014

Obchodní podmínky platné do 30.listopadu 2013